Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Straipsniai Populiarūs Bioįvairovė Atliktas retųjų šikšnosparnių - kūdrinių pelėausių (Myotis dasycneme) - monitoringas Aukštųjų Panerių tunelyje

Populiarūs

Atliktas retųjų šikšnosparnių - kūdrinių pelėausių (Myotis dasycneme) - monitoringas Aukštųjų Panerių tunelyje

myotis dasycnemeMyotis dasycneme Boie, 1825


Aukštųjų Panerių tunelio žiemavietė LR Aplinkos ministro įsakymu paskelbta buveinių apsaugai svarbia teritorija (BAST) šikšnosparnio kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme Boie) apsaugai. Kūdrinio pelėausio monitoringas žiemavietėje vykdomas 2 kartus per metus, gruodžio ir vasario mėnesiais. Monitoringo metu stengiamasi kuo mažiau trikdyti žvėrelius, apšviečiant žibintuvėliu tik trumpam nustatant rūšį.

Prie žvėrelių priartėjama ne arčiau kaip 2 m. Skaičiuojamos visos nustatytos žiemavietėje šikšnosparnių rūšys. Neatpažintų rūšių skaičius įrašomas į atskirą grafą. Taip pat, įvertinamas bendras aptiktų individų skaičius. Vertinama žiemavietės būklė, žvėrelių trikdymas, vietos savybių išsaugojimas ir pasikeitimai.

Monitoringas vykdytas 2010 m. vasario mėn. bei 2010 m. gruodžio mėn. Ilgas laikotarpis tarp I ir II apskaitų, leidžia palyginti duomenis gautus 2 sezonų sandūroje. II apskaitos metu gauti duomenys rodo kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme Boie) didesnę gausą 378 ind., lyginant su I apskaitos duomenimis 90 ind. Taip pat, užfiksuota vandeninio pelėausio (Myotis daubentoni Kuhl) didesnė gausa II apskaitos metu 668 ind. Neries regioninio parko direkcijos vykdytų apskaitų metu pastebėta, kad žiemavietėje per pastaruosius 2-3 m. minėtų 2 rūšių skaitlingumas didėja (žr. diagramą).

monitoringo tendencijos

Paskutinės apskaitos metu fiksuotas didžiausias bendras šikšnosparnių individų kiekis per visas Neries regioninio parko direkcijos vykdytas apskaitas - 1060 ind. (žr. diagramą). Darytina prielaida, kad bendras šikšnosparnių skaičius Panerių tunelyje didėja per pastaruosius 2-3 metus. Tai galėtų būti susiję su šikšnosparnių tipiškų žiemaviečių kiekio aplinkinėse teritorijose mažėjimu (pagal dr. K. Baranausko komentarus). Remontuojami renovuojami seni pastatai\statiniai užsandarinant šikšnosparniams tinkamas slėptuves skatina šikšnosparnius susitelkti „prieinamose” žiemavietėse.

bendras individu skaicius

Vykdant apskaitas pastebėtas tendencingas rūšių pasiskirstymas žiemavietėje. Aukštųjų Panerių tunelyje gausiausios 2 rūšys - vandeninis pelėausis (Myotis daubentoni Kuhl) bei kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme Boie). Šios rūšys tunelio ilgyje pasiskirsto nevienodai. Gausesnė rūšis, vandeninis pelėausis, dažniau sutinkama tunelio pradžioje (po užtvaro), kūdrinių pelėausių daugiau aptikta tunelio vidurinėje dalyje bei arčiau pabaigos. Tunelio pradžioje (prieš užtvarą) šikšnosparnių nepastebėta. Tai galėtų būti paaiškinama mikroklimatinių sąlygų tinkamumu skirtingoms rūšims. Tunelio vidurinėje dalyje aukštesnė, stabilesnė temperatūra, didesnė drėgmė labiau pasirenkama kūdrinio pelėausio. Tunelio pradžioje priešingai, šioje vietoje daugiausiai sutinkama rūšis vandeninis pelėausis.

Aukštųjų Panerių tunelis yra vertinga šikšnosparnių rūšių žiemavietė, žvėrelių skaičius tunelyje didėja. Atsižvelgiant į žiemavietės didelį tinkamumą bei šikšnosparnių gausėjimo tendencijas, rekomenduotina sustiprinti buveinės apsaugą. Įrengti papildomą užtvarą ar perdaryti esamą, tokiu būdu, kad užtvaras apsaugotų žiemavietę nuo pašalinių asmenų bei plėšrūnų patekimo. Rekomenduotina parengti bei įgyvendinti Aukštųjų Panerių tunelio tvarkymo planą.

 

Informacijos šaltinis: www.neriesparkas.lt

Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.