Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Lietuvos medžio atrankos konkursas 2024 metai 2024 metų Lietuvos medžio atrankos konkurso nuostatai

2024 metų Lietuvos medžio atrankos konkurso nuostatai

LMR 2024 600

 

    Nuostatai (PDF)

 

2024 METŲ LIETUVOS MEDŽIO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Lietuvos medžio atrankos konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslus, informacijos sklaidą, paraiškų teikimo ir kandidatų atrankos tvarką, atrankos kriterijus.
2. Konkurso tikslai:
2.1. išrinkti einamųjų metų Lietuvos medį (toliau – Medis), kuris atstovaus Lietuvai ateinančių metų Europos medžio konkurse;
2.2. identifikuoti Lietuvos vertingiausius medžius, pasižyminčius išskirtinėmis gamtinėmis ir/arba kultūrinėmis savybėmis (išskirtiniais fiziniais parametrais, unikalia išvaizda, turtinga istorija, kultūrine raida, svarba atskirų bendruomenių ir visos Lietuvos gyventojų istorinei sąmonei ir tapatumui (priedas Nr. 1);
2.3. populiarinti bei stiprinti žmogaus ir medžio bendrystę;
2.4. skleisti informaciją ir didinti sąmoningumą apie medžius kaip savitus kraštovaizdžio elementus;
2.5. dalintis žiniomis ir patirtimi, kaip Medžiui suteikti profesionalią, veiksmingą ir tikslingą ilgalaikę priežiūrą bei apsaugą.
3. Konkurso organizatorius (toliau - Organizatorius) – VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“, į/k 302479787.
 
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO EIGA IR INFORMACIJOS SKLAIDA
 
4. Konkursas organizuojamas nuo 2024 metų balandžio 2 d. iki spalio 20 d.
5. Kvietimai dalyvauti Konkurse išsiunčiami savivaldybėms, viešosioms bibliotekoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurių veikla susijusi su vietovės identiteto išsaugojimu, kraštotyra, gamtosauga, darniu vystymusi. Informacija apie Konkursą gali būti skelbiama šių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse.
6. Konkursą sudaro 2 etapai:
6.1. I etapas:
6.1.1. paraiškų (toliau - Paraiška) teikimas - vykdoma nuo balandžio 2 d. iki gegužės 31 d.;
6.1.2. Paraiškų vertinimas, Konkurso dalyvių atranka ir informacijos apie dalyvius parengimas - vykdoma nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.;
6.2. II etapas:
6.2.1. Konkurso dalyvių viešinimas elektroninėje erdvėje - nuo liepos 1 d. iki spalio 19 d.;
6.2.2. visuomenės balsavimas už Konkurso dalyvius - nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 19 d.;
6.2.3. Medžio paskelbimas - spalio 20 d., Medžio teisių dieną.
7. Informacija apie Konkursą viešinama viso Konkurso metu.
8. Organizatorius užtikrina, kad informacija apie Konkursą (jo tikslus, eigą, Paraiškų teikimo sąlygas, medžių atrankos rezultatus, laimėtoją) būtų pateikiama jo tinklalapyje www.arboristai.lt, socialiniuose tinkluose, skelbiama įvairiose visuomenės informavimo priemonėse.
9. Organizatorius užtikrina, kad jo tinklalapyje www.arboristai.lt visuomenė elektroniniu būdu galėtų rinkti Medį.
 
III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA, KONKURSO DALYVIŲ ATRANKA
 
10. Paraišką dalyvauti Konkurse gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Teikėjai). Konkurse negali dalyvauti Organizatoriaus sudarytos atrankos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) nariai ir jų atstovaujami juridiniai asmenys.
11. Teikėjas gali teikti tik vieną paraišką.
12. Paraiška teikiama elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
13. Paraiškoje pateikiama:
13.1. medžio rūšis (jei žinoma, veislė, forma) ir vardas/pavadinimas (jei toks yra);
13.2. augimo vieta (savivaldybė, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė, gretimybės) ir augimo vietos koordinatės (WGS formatu);
13.3. amžius (jeigu žinomas – tikslus arba apytikslis);
13.4. medžio fiziniai parametrai:
13.4.1. apimtis (1,3 m aukštyje arba kamieno pagrinde; jei liemens apimtis siauriausioje vietoje, yra mažesnė nei apimtis 1,3 m aukštyje, nurodomas aukštis, kuriame yra mažiausia apimtis);
13.4.2. aukštis (tikslus arba apytikslis);
13.4.3. kiti fiziniai parametrai;
13.5. išskirtiniai biologiniai ir dendrologiniai bruožai, medžio unikalumas, išskirtinumas aplinkoje;
13.6. pagrindimas, kodėl medis siūlomas konkursui;
13.7. 1-3 nuotraukos ir (ar) ne daugiau kaip 3 min. video medžiaga. Vaizdinė medžiaga pateikiama atskiromis elektroninėmis bylomis, kurių pavadinimas prasideda Teikėjo vardu;
13.8. istoriniai duomenys arba asmens/asmenų liudijimas/ai, mitai, legendos;
13.9. žemės sklypo, kuriame auga medis, savininko, valdytojo ar nuomininko sutikimas teikti medį vertinimui;
13.10. kita, Teikėjo nuomone, svarbi informacija.
14. Paraiškoje turi būti pateikti Teikėjo kontaktiniai duomenys:
14.1. fizinis asmuo - vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas;
14.2. juridinis asmuo – įmonės, įstaigos pavadinimas, įmonės/įstaigos kodas, adresas, el. pašto adresas, telefonas, tinklalapis, kontaktinis asmuo.
15. Paraiškos tekstinė dalis – ne daugiau kaip 1 (vienas) A4 formato lapas, 12 Times New Roman šriftu.
16. Konkurso dalyvių atranką I etape vykdo Organizatoriaus sudaryta ir iki birželio 1 d. patvirtinta Komisija.
17. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip 7 nariai:
17.1. Organizatoriaus atstovai (ne daugiau kaip 3);
17.2. Kraštovaizdžio specialistas, visuomeninių gamtosauginių organizacijų atstovas;
17.3. etnografijos arba istorijos, arba kultūros srities specialistas;
17.4. fotografas;
17.5. dendrologijos arba arboristikos specialistas;
17.6. praėjusių metų Konkurso laimėtojo paraiškos Teikėjas.
18. Komisijos sudėtis gali būti keičiama ar papildyta Organizatoriaus sprendimu.
19. Pasibaigus 6.1.1 papunktyje nurodytam Paraiškų teikimo terminui, Organizatorius siunčia Komisijos nariams Teikėjų pateiktą medžiagą.
20. Komisijos nariai ne vėliau kaip iki birželio 15 d. raštu pateikia medžių vertinimus 10 balų sistemoje su argumentais pagal priede Nr. 1 pateiktus kriterijus.
21. Organizatorius ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pagal Komisijos narių pateiktus vertinimus išrenka ne daugiau 12-os medžių, kurie dalyvaus kitame Konkurso etape.
22. Atrinktų medžių sąrašas paskelbiamas Organizatoriaus tinklalapyje www.arboristai.lt, socialiniuose tinkluose, įvairiose visuomenės informavimo priemonėse.
23. Konkurso II etape Organizatorius:
23.1. apžiūri I etape atrinktus medžius vietoje;
23.2. jei reikia patikslina ir papildo Paraiškoje pateiktą informaciją;
23.3. užtikrina, kad informacija apie medžio biologines savybes, augimo sąlygas, tvarkymą, kultūrinę, istorinę, simbolinę, ekologinę ar kitą medžio svarbą ir išskirtinumą plačiajai visuomenei būtų pateikta suprantama, populiaria kalba;
23.4. pateikia savivaldybių turizmo informacijos centrams, valstybinių parkų direkcijoms ir bendruomenėms informaciją apie atrinktus medžius ir kviečia institucijas savo svetainėse viešinti Konkursą bei populiarinti konkursinius medžius.
24. Organizatorius konsultuoja II etapui atrinktų medžių Teikėjus, kaip turi būti parengta ir patikslinta vaizdinė ir tekstinė medžiaga, kad ją Organizatorius galėtų tinkamu formatu patalpinti savo tinklalapyje www.arboristai.lt, viešinti žiniasklaidoje, eksponuoti medžius reprezentuojančių fotografijų parodą elektroninėje erdvėje.
25. II etapui atrinktų medžių Teikėjai įsipareigoja viešinti savo konkursinius augalus tinklalapiuose (jei tokie yra), socialiniuose tinkluose, leidiniuose.
 
IV SKYRIUS
EINAMŲJŲ METŲ MEDŽIO RINKIMAI IR NUGALĖTOJO PASKELBIMAS
 
26. Medį renka visuomenė balsavimu Organizatoriaus tinklalapyje www.arboristai.lt.
27. Teisę balsuoti elektroninėje erdvėje 6.2.2 papunktyje nurodytu laikotarpiu turi kiekvienas fizinis asmuo, naudojantis unikaliu kompiuterio (ar kito įrenginio) IP adresu.
28. Organizatorius 6.2.3 papunktyje nurodyta data paskelbia Medį.
29. Medžio apdovanojimo ceremonija surengiama pasibaigus balsavimui, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos, pakviečiant Teikėjus, konkurse dalyvavusių bendruomenių ir savivaldybių atstovus ir t.t..

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
30. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos Konkurso metu, įskaitant autorines ir kitas intelektinės nuosavybės teises, yra Organizatoriaus nuosavybė.
31. Teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Organizatoriui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Organizatoriaus kaltės.
32. Teikėjas (-ai), pateikdamas (-i) augalą Konkursui, sutinka su Nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis, suteikia Organizatoriui teisę pateiktą medžiagą savo nuožiūra viešai skelbti bei naudoti informaciniais, edukaciniais tikslais.
33. Organizatorius ir Konkurso dalyviai atsako už Nuostatų tinkamą vykdymą.
34. Organizatorius pasilieka teisę, esant reikalui, keisti šiuos Nuostatus.
 
 
_________________
 
 

Lietuvos medžio atrankos konkurso nuostatų
priedas Nr. 1
 
EINAMŲJŲ METŲ LIETUVOS MEDŽIO ATRANKOS KONKURSO
VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ
 
 

1.    Medžio išvaizdos išskirtinumas
2.    Medžio istorijos turtingumas (sąsaja su įvykiu, mitai, legendos)
3.    Medžio svarba toje vietovėje (istorinė, estetinė, kraštovaizdinė)
4.    Medžio reikšmė bendruomenei (bendruomenės šventės, kiti renginiai)
5.    Žymūs žmonės, susiję su medžio istorija
6.    Medžio fiziniai parametrai
7.    Medžio amžius
8.    Medžio vizualus ryšys su vietos kraštovaizdžiu
Copyright © 2024 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.